திணை உலகம்

(1)
எருமைகள் சாணம்போட
குருவிகள் எச்சம்போட
உருப்பெரிய எலிகள் முன்பே
விருந்துண்டு இல்லம் ஏக
முழங்குறைத் தளக்கும் கையாள்
முல்லைப் பூ கூவக் கேட்டுக்
கிருதயுகம் எழுந்ததம்மா
என் கனவைக் கீறிக்கொண்டு.

(2)
உலகத்தோடொட்டி
யொழுகியொழுகிப்
பலபெற்றோம் இன்னும் உள.

(3)
இன்னும் சிலநாள் அப்புறம் பலநாள்
ஆயினும்
வரத்தான் போகிறது அந்நாள்
விண்குதித்த
சின்னப் பறவைகளின்
பறக்குங்கால் எடுக்குங்கால்
பூளைப் பூகிழியும் நாள்.

1981

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: