மூலைகள்

பூமியிலிருந்து
சூரியன் வரைக்கும்
அடுக்கிக் கொண்டு
போகலாம்
உலகில் உள்ள
மூலைகளை எல்லாம்
கணக்கெடுத்தால்.

இருந்தாலும் மூலை
எல்லோருக்கும்
சரிசமமாகக்
கிடைப்பது கிடையாது
தனக்கொரு மூலை
கிடைக்கப் பெறாமல்
இங்கும் அங்குமாய்ப்
பலபேர் அலைகிறார்

அழுக்கானாலும் சரி
சிறிதென்றாலும் சரி
உண்மையில் எதற்கும்
பயனில்லை என்றாலும் சரி
மூலை வேண்டும் ஒரு மூலை

எல்லா மூலைகளையும் யாரோ
பதுக்கி வைத்திருக்க
லாமென்றும் பரவலாகச்
சிலபேர் கருதுகிறார்கள்

இனிமேல் மூலைகள்
கிடைக்கும் வழியற்று
வெதும்பிப் போனவர்கள்
கோணம் வரைந்து
போட்டிக்கு முந்தி
மூலையைப் பிடித்து
வசமாக்கிக் கொண்டு

நிற்கிறார்கள் கையில்
படுக்கை பெட்டி
காலணி புத்தகம்
இன்னும் பலவற்றோடு.

1981

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: