எங்கள் வீட்டு பீரோ

எங்கள் வீட்டில் ஒரு பீரோ
ஒரு காலத்தில் வாங்கியது.
வீட்டுக் குள்ளே வந்தவழி
எவ்வாறென்றும் தெரியாது.

பட்டுத்துணிகள் புத்தகங்கள்
உள்ளே வைத்துப் பூட்டியது.
உயரம் நல்ல ஆளுயரம்
கனத்தைப் பார்த்தால் ஆனைக்கனம்.

வீட்டுக்குள்ளே இரண்டிடங்கள்
கூடம் மற்றும் தாழ்வாரம்
இரண்டில் ஒன்றை மாற்றிடமாய்
வைத்துக் கொள்ளும் பழம்பீரோ,

குப்பை அகற்றும் பொருட்டாக
ஆளை அழைத்துப் பேர்த்தெடுத்து
இன்னோரிடமாய் முற்றத்தில்
கொண்டு வைத்தால் அங்கிருந்து
வானைக் கொஞ்சம் பார்க்கிறது
காற்றில் கொஞ்சம் உணர்கிறது

எடுக்கப் போனால் கால்விரல்கள்
ரத்தம் கக்கக் கடிக்கிறது.

1973

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: