சமூகம்

சமூகம் கெட்டுப் போய்விட்டதாடா
சரி
சோடாப் புட்டிகள் உடைக்கலாம்
வாடா

1973

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: