சரிவு

சூளைச் செங்கல் குவியலிலே
தனிக்கல் ஒன்று சரிகிறது.

1972

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: